Neuropsychiatric Investigation
Original Article

Alexithymia and Somatization in Nausea and Vomiting in Early Pregnancy

1.

Department of Psychiatry, Başkent University Faculty of Medicine, Konya Research Hospital, Konya, Turkey

2.

Department of Obstetrics and Gynecology, Başkent University Faculty of Medicine, Konya Research Hospital, Konya, Turkey

Neuropsychiatric Investigation 2021; 59: 102-107
DOI: 10.5152/NeuropsychiatricInvest.2022.21157
Read: 1036 Downloads: 318 Published: 04 January 2022

Objective: The relationship of nausea and vomiting of pregnancy with psychiatric diseases and the relationship of alexithymia and somatization with psychosomatic diseases are well known. This study aims to investigate the effects of alexithymia and somatization on nausea and vomiting of pregnancy.

Methods: In total, 128 pregnant women were included in the study. Pregnant women with (n = 83) and without (n = 45) nausea and vomiting were evaluated using the Pregnancy-Unique Quantification of
Emesis Scale. All subjects were assessed using the Hospital Anxiety and Depression Scale, the 20-item Toronto Alexithymia Scale, and the Somatosensory Amplification Scale.

Results: The Somatosensory Amplification Scale score of the nausea and vomiting of pregnancy group was significantly higher compared to the non-nausea and vomiting of pregnancy group (P = .007). Subjects with moderate nausea and vomiting of pregnancy as determined by the Pregnancy-Unique Quantification of Emesis score had significantly higher total 20-item Toronto Alexithymia Scale, Somatosensory Amplification Scale, and Hospital Anxiety and Depression Scale-Depression scores than subjects with mild nausea and vomiting of pregnancy (P = .012, P = .030, and P = .000, respectively). For all subjects, the Pregnancy-Unique Quantification of Emesis score and 20-item Toronto Alexithymia Scale (P = .010), Somatosensory Amplification Scale (P = .004), and Hospital Anxiety and Depression Scale-Depression (P = .000) scores were positively correlated. Logistic regression analysis revealed that nausea and vomiting were associated with Somatosensory Amplification Scale score (P = .007).

Conclusion: We conclude that somatization was effective in nausea and vomiting of pregnancy and that both alexithymia and somatization were positively correlated with nausea and vomiting. The relationship between alexithymia and somatization and psychosomatic processes in pregnant women should be considered in the psychiatric assessment of these patients.


Erken Dönem Gebelikteki Bulantı Kusma Yakınmasında Aleksitimi ve Somatizasyon

Amaç: Gebelikte bulantı kusma yakınmasının psikiyatrik hastalıklarla ilişkisi ve aleksitimi ve somatizasyonun psikosomatik hastalıklarla ilişkisi bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı GBK yakınmasına aleksitimi ve somatizasyonun etkisini araştırmaktır.

Yöntemler: Çalışmaya psikiyatrik hastalık tanısı almayan 128 gebe dahil edildi. Bulantı kusma yakınması olan (n = 83) ve olmayan (n = 45) gebeler Gebeliğe Özgü Bulantı Kusma Değerlendirme Skalası (PUQE) ile değerlendirildi. Tüm katılımcılara Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği (HADÖ), Yirmi maddelik Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20) ve Bedensel Duyumları Büyütme Ölçeği (BDBÖ) uygulandı.

Bulgular: BDBÖ puanı gebelikte bulantı kusma yakınması olan gebelerde olmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (P = ,007). PUQE puanına göre bulantı kusması orta şiddette olan gebelerin (n = 39), hafif şiddette olan gebelere (n = 44) göre TAÖ-20 toplam puanı, BDBÖ puanı, HAD depresyon alt ölçek puanı istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (sırasıyla P = 0,012, P = ,030, P = ,000) . Tüm gebelerde PUQE puanı ile TAÖ-20 (P = ,010), BDBÖ (P = ,004) ve HAD-D (P = ,000) puanları arasında pozitif korelasyon saptandı. Yapılan logistik regresyon analizinde ise bulantı kusma yakınmasının BDBÖ puanı (P = ,007) ile ilişkili olduğu saptandı.

Sonuç: Bu çalışmada gebelikte bulantı kusma yakınmasında somatizasyonun etkili olduğu ve bulantı kusma yakınması fazla olan gebelerde somatizasyona ek olarak aleksitiminin de daha fazla olduğu gösterilmiştir. Aleksitimi ve somatizasyonun gebelerdeki psikosomatik süreçlerle ilişkisi, bu hastaların psikiyatrik değerlendirilmesinde dikkate alınmalıdır.

Cite this article as: Işık Ulusoy S, Çolak E, Özçimen EE. Alexithymia and somatization in nausea and vomiting in early pregnancy. Neuropsychiatr Invest. 2021;59(4):102-107.

Files
EISSN 2792-0070