Neuropsychiatric Investigation
Original Article

The Effects of Early Maladaptive Schemas on Adulthood Relationship Satisfaction

1.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Danışmanlığı, Manisa, Türkiye

2.

Ege Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İzmir, Türkiye

Neuropsychiatric Investigation 2021; 59: 108-113
DOI: 10.5152/NeuropsychiatricInvest.2021.03-12
Read: 981 Downloads: 316 Published: 09 February 2022

Objective: To assess the extent to which early maladaptive schemas influence the romantic relationship satisfaction established during adulthood.

Methods: The individuals who apply to Manisa Metropolitan Municipality Women and Family Counseling Center; it was applied to a total of 100 participants over 17 years old. The participants were applied to Demographic Data Form, Relationship Assessment Scale, and Young Schema Questionnaire-Short Form 3.

Results: There was no significant difference in gender comparisons between male and female participants in early maladaptive schemas and romantic relationship satisfaction. As a result of the regression analyzes conducted to investigate the relationship between romantic relationship satisfaction level and early maladaptive schemas domains in male participants, romantic relationships were found to be significantly related to “disconnection and rejection schema” and “impaired autonomy and performance schema.” In other words; in male, the level of romantic relationship satisfaction decreases as the development of “disconnection and rejection” in the early maladaptive schemas area increases. When the literature on the subject is examined, it is seen that the results differ, and the studies are conducted on demographically married individuals and university students rather than gender comparisons.

Conclusions: With all these, there is limited research about the early maladaptive schemas and romantic relationship satisfaction in Turkey, and it indicates that more studies needs to be done in this area.


Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Yetişkinlik Döneminde Romantik İlişki Doyumuna Etkisi

Amaç
: Çalışmanın amacı; Erken dönem uyumsuz şemaların, yetişkinlikte kurulan romantik ilişki doyumunu ne ölçüde etkilediğini değerlendirmektir.

Yöntemler: Çalışmanın örneklemi; Manisa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Danışma Merkezi’ne psikolojik destek ve yardım talebiyle başvuran 17 yaş üzeri toplam 100 katılımcıdan oluşmaktadır. Katılımcılara, Demografik Bilgi Formu, İlişki Doyum Ölçeği (İDÖ) ve Young Şema Ölçeği – Kısa Form 3 (YŞÖ – KF3) uygulanmıştır.

Bulgular: Çalışmanın sonuçları değerlendirildiğinde, erken dönem uyumsuz şemalarda ve romantik ilişki doyu- munda erkek ve kadın katılımcılar arasında cinsiyet karşılaştırmaları açısından anlamlı bir fark elde edilememiştir. Erkek katılımcılarda, romantik ilişki doyum düzeyi ile erken dönem uyumsuz şema alanları arasındaki ilişkiyi araştırmak için yapılan regresyon analizleri sonucunda, romantik ilişki doyumu ile “kopuk- luk/reddedilmişlik” ve “zedelenmiş özerklik ve performans” anlamlı düzeyde ilişkili bulunmuştur. Diğer bir ifadeyle; erkeklerde “kopukluk/reddedilmişlik” erken dönem uyumsuz şema alanı gelişimi arttıkça roman- tik ilişki doyumu düzeyi azalmaktadır. Konuyla ilgili literatür incelendiğinde, sonuçların farklılık gösterme- siyle beraber çalışmaların cinsiyet karşılaştırmalarından ziyade demografik olarak evli bireyler ve üniversite öğrencileri üzerinden gerçekleştirildiği görülmektedir.

Sonuç: Tüm bunlarla birlikte, Türkiye’de erken dönem uyumsuz şemalar ve romantik ilişki doyumu üzerine yapılan araştırmaların kısıtlı olması, bu alanda daha çok çalışma yapılmasına ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

Cite this article as: Ateş M, Arkar H. The Effects of Early Maladaptive Schemas on Adulthood Relationship Satisfaction. Neuropsychiatr Invest. 2021;59(4):108-113.

Files
EISSN 2792-0070