Neuropsychiatric Investigation
Original Article

The Relationship Between Sociodemographic Factors, Severity of Depression and Anxiety, and Internet Addiction and Severity Among University Students in Alanya

1.

Department of Psychiatry, Alaaddin Keykubat University, Faculty of Medicine, Alanya, Turkey

2.

University of Health Sciences, Gazi Yaşargil Training and Research Hospital, Department of Psychiatry, Diyarbakır, Turkey

3.

Department of Neurology and Neuroscience, Alaaddin Keykubat University, Faculty of Medicine, Antalya, Turkey

Neuropsychiatric Investigation 2022; 60: 1-13
DOI: 10.5152/NeuropsychiatricInvest.2021.10-33
Read: 963 Downloads: 342 Published: 17 February 2022

Objective: This study was conducted to reveal the relationship between sociodemographic factors, severity of depression and anxiety, and internet addiction and severity among university students in Alanya.

Methods: The sample consists of 537 students from different faculties who voluntarily accepted to participate in the research. The Sociodemographic Data Form, Beck Depression Inventory, Beck Anxiety Inventory, and Young Internet Addiction Scale were applied to the students.

Results: Of the students, 74.5% (N = 400) were defined as normal users, 25.3% (N = 136) as mild–moderate internet addicts, and 0.2% (N = 1) as severe internet addicts. Gender (P = .029), the purpose of internet usage being gaming (P = .012), information (P = .05), or pornography (P = .001), monthly income (P = .001), time spent on the internet (P = .001), tobacco use (P = .001), alcohol use (P = .001), number of siblings (P = .014), and history of psychiatric treatment (P = .049) were found to be sociodemographic factors associated with internet addiction. In addition, it was observed that students with internet addiction had higher depression (P = .001) and anxiety (P = .004) scores.

Conclusion: The findings in the present study indicated that mild–moderate internet addiction is a relatively common problem among university students and carries a potential risk of developing into severe internet addiction. Simultaneous evaluation of university students for internet addiction when they attend psychiatric outpatient clinics for complaints of depression, anxiety, tobacco and alcohol addiction will make a significant contribution to the fight against internet addiction.
 


Alanya’daki Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Şiddetinin, Sosyodemografik Faktörler, Depresyon ve Anksiyete Şiddeti Ile Ilişkisi

Amaç: Bu araştırma, Alanya’daki üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı ve şiddetinin, sosyodemografik faktörler, depresyon ve anksiyete şiddeti ile ilişkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler: Örneklem, farklı fakültelerden araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 537 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilere sosyodemografik veri formu, Beck Depresyon Envanteri, Beck Anksiyete Envanteri, Young İnternet Bağımlılığı Ölçeği uygulanmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin %74.5’i (N = 400) normal kullanıcı, %25.3’ü (N = 136) hafif-orta düzeyde internet bağımlısı ve %0.2’si (N = 1) şiddetli internet bağımlısı olarak belirlenmiştir. Cinsiyet (P = ,029), internet kullanım amacının oyun olması (P = ,012), bilgi olması (P = ,05), pornografi olması (P = ,001), aylık gelir (P = ,001), internette geçirilen süre (P = ,001), tütün kullanımı (P = ,001), alkol kullanımı (P = ,001), kardeş sayısı (P = ,014), psikiyatrik tedavi öyküsü (P = ,049) internet bağımlılığı ile ilişkili sosyodemografik faktörler olarak bulunmuştur. Ayrıca internet bağımlılığı gösteren öğrencilerde, daha yüksek depresyon (P = ,001) ve anksiyete (P = ,004) puanları belirlenmiştir.

Sonuç: Bu çalışmada elde edilen bulgular, hafif-orta düzeyde internet bağımlılığının üniversite öğrencileri arasında nispeten yaygın bir sorun olduğunu ve şiddetli internet bağımlılığına dönüşme potansiyeli taşıdığını göstermektedir. Psikiyatri polikliniklerine depresyon, anksiyete, sigara ve alkol bağımlılığı şikayetleri ile başvuran üniversite öğrencilerinin aynı zamanda internet bağımlılığı açısından da değerlendirilmesi, internet bağımlılığı ile mücadeleye önemli katkı sağlayacaktır.

Cite this article as: Burak Uygur A, Çelik Erden S, Diyaddin Güleken M, Karakuş K, İdil E. The relationship between sociodemographic factors, severity of depression and anxiety, and internet addiction and severity among university students in Alanya. Neuropsychiatr Invest. 2022;60(1):1-13.

Files
EISSN 2792-0070