Neuropsychiatric Investigation
Original Article

Immediate Effects of COVID-19 Outbreak on Psychiatric Outpatients: Post-traumatic Stress and Influencing Factors

1.

Department of Psychiatry, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Neuropsychiatric Investigation 2021; 59: 61-69
DOI: 10.5152/NeuropsychiatricInvest.2021.08-30
Read: 700 Downloads: 296 Published: 04 January 2022

Objective: Immediate effects of coronavirus disease 2019 outbreak on psychiatric patients are unknown. In this study, we aimed to investigate the impact of the coronavirus disease 2019 outbreak and public health measures on the psychological well-being of patients with psychiatric disorders.

Methods: This cross-sectional study assessed 436 outpatients recruited from a tertiary psychiatry clinic in Istanbul, Turkey, nearly 1 month after the government introduced strict measures of lockdown against the ongoing outbreak. Respondents completed a web-based survey on sociodemographic data, subjective sleep quality, and a range of psychiatric symptoms using the Impact of Events Scale-Revised and Hospital Anxiety and Depression Scale.

Results: Respondents reported high frequencies of clinically significant post-traumatic stress disorder symptoms (32.6%, Impact of Events Scale-Revised score ≥ 33), anxiety (36.4%, Hospital Anxiety and Depression Scale anxiety score > 10), and depression symptoms (51%, Hospital Anxiety and Depression Scale score > 10). In total, 20.5% of respondents described that their psychological status worsened during the coronavirus disease 2019 outbreak, and 12.1% of respondents described poor or very poor sleep in the prior month. Positive predictors of increased post-traumatic stress disorder symptoms included chronic medical diseases, knowing someone in the social vicinity diagnosed with the coronavirus disease 2019 infection, job loss or being on temporary leave after the outbreak, and increased exposure time to television or social media. In contrast, male gender, older age, higher educational attainment, and psychiatric
diagnoses of schizophrenia, and (to a lesser degree) bipolar disorder were the negative predictors.

Conclusion: Our results suggest that patients with psychiatric disorders are prone to substantial psychological distress during the coronavirus disease 2019 outbreak, and various individual, behavioral, and social factors mediate this effect.


Covid-19 Salgınının Psikiyatri Polikliniği’nde Ayakta Tedavi Gören Hastalar Üzerindeki Erken Dönem Etkileri: Travma Sonrası Stres ve Onunla İlişkili Etmenler

Amaç: Covid-19 salgınının psikiyatri hastaları üzerindeki erken dönem etkileri henüz bilinmiyor. Bu çalışmanın amacı Covid-19 salgınının, salgın sürecinde alınan halk sağlığı önlemlerinin psikiyatrik rahatsızlığı olan bireylerin ruhsal durumları üzerine etkilerini araştırmaktır.

Yöntemler: Türkiye’de pandemi dolayısıyla alınan karantina kararından yaklaşık bir ay sonra yürütülen bu çalışmaya, Istanbul’da bir üniversite hastanesinin psikiyatri polikliniğinde ayakta tedavi gören 436 hasta katılmıştır. Çalışmada, Web tabanlı bir anket yollanarak katılımcıların sosyodemografik bilgileri, öznel uyku kaliteleri, Olayların Etkisi Ölçeği (IES-R) ile, Hastane Anksiyete ve Depresyon (HADS) ölçekleri aracılığıyla psikiyatrik bulguları değerlendirilmiştir.

Bulgular: Katılımcılar yüksek sıklıkta ve klinik olarak anlamlı düzeyde travma sonrası stres bozukluğu belirtileri gösterdiklerini bildirdiler. Bulgular şöyledir: (TSSB) (%32,6, IES-R puanı ≥ 33), anksiyete (%36,4, HADS kaygı puanı > 10) ve depresyon (%51, HADS depresyon puanı > 10). Ankete katılanların %20,5'i Covid-19 salgını sırasında ruhsal durumlarının kötüleştiğini, %12,1'i de son bir ay içinde uyku kalitelerinin kötü ya da çok kötü düzeyde olduğunu belirttiler. TSSB semptomlarını öngören değişkenler şunlar: kişinin kronik bir hastalığı olması, toplumsal çevresinde Covid-19 enfeksiyonu teşhisi konan birini tanıması, salgından sonra işini kaybetmesi yahut geçici olarak işten ayrılmış olması ile televizyon kanalları ya da sosyal medyada salgın gündemini daha uzun bir süre takip etmesi olarak saptandı. Buna karşılık, erkek cinsiyet etmeni, ileri yaş, yüksek öğrenim düzeyi ile şizofreni ve bipolar bozukluk (daha düşük derecede) hastalığı olması koruyucu etmenler olarak saptandı.

Sonuç: Elde ettiğimiz sonuçlar, psikiyatrik bozukluğu olan hastaların Covid-19 salgını sırasında önemli ruhsal sıkıntılar geçirmeye eğiliminde oldukları, bu eğilimin çeşitli bireysel, davranışsal ve toplumsal etmenlerce körüklendiğini gösteriyor.

Cite this article as: Poyraz BÇ, Poyraz CA, Turan Ş, et al. Immediate effects of COVID-19 outbreak on psychiatric outpatients: Post-traumatic stress and influencing factors. Neuropsychiatr Invest. 2021;59(3):61-69.

Files
EISSN 2792-0070